A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

CUNG CẤP THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN TRONG TUẦN (từ ngày 10/10 đến ngày 17/10/2022)

Nhằm phục vụ tốt công tác tuyên truyền ở cơ sở, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cung cấp một số thông tin trong tuần để các đồng chí tham khảo trong quá trình chỉ đạo, định hướng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trên địa bàn:

  1. Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, rất quan trọng và phức tạp

Sau 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy tinh thần trách nhiệm, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã diễn ra thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và bế mạc vào sáng 9/10.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc vào các tờ trình, báo cáo, đề án: Tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị; Về một số vấn đề quan trọng khác.

Ban Chấp hành Trung ương đã dành nhiều thời gian để nghiên cứu, thảo luận, tạo sự thống nhất cao về sự cần thiết phải ban hành và tổ chức thực hiện thật tốt Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trung ương coi đây là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng có ý nghĩa chiến lược, cơ bản, lâu dài, nhưng cũng là vấn đề rất rộng lớn, rất mới, rất khó, rất nhạy cảm và chưa có tiền lệ.

Bộ Chính trị đã tiếp thu tối đa và giải trình đầy đủ những vấn đề còn ý kiến khác nhau; Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất cao thông qua các Nghị quyết và Kết luận của Hội nghị. Qua Hội nghị lần này, Trung ương đã hoàn thành tốt việc quán triệt, cụ thể hóa toàn bộ những nội dung cốt lõi và những vấn đề lớn nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Điểm mới tại Hội nghị lần này là, lần đầu tiên Ban Chấp hành Trung ương đã tiến hành xem xét, quyết định để cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII theo chủ trương của Bộ Chính trị tại Quy định số 41-QĐ/TW, ngày 3/11/2021 về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ và Thông báo số 20-TB/TW, ngày 8/9/2022 về bố trí công tác đối với cán bộ sau khi bị kỷ luật, đối với các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng Nguyễn Thành Phong, Huỳnh Tấn Việt, Bùi Nhật Quang.

  1. Ngày Chuyển đổi số Quốc gia (10/10)

Ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 505/QĐ-TTg về Ngày Chuyển đổi số quốc gia, lấy ngày 10/10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia.

Ngày Chuyển đổi số quốc gia được tổ chức nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia, thực hiện có hiệu quả Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đồng thời, nâng cao nhận thức của người dân toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số cũng như thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số.

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10, Bộ Thông tin và Truyền thông chính thức phát động Chương trình Tháng 10 -Tháng tiêu dùng số với các chương trình ưu đãi sử dụng sản phẩm, dịch vụ số.

Cổng thông tin về chuyển đổi số quốc gia đăng tải danh sách chi tiết các chính sách miễn phí, ưu đãi, giảm giá cho người dân trong tháng 10/2022 (từ ngày 01 đến 31/10/2022)-Tháng tiêu dùng số hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia khi sử dụng các sản phẩm, dịch vụ số.

Bên cạnh đó, Cổng thông tin về chuyển đổi số quốc gia cũng đăng tải nhiều thông tin hữu ích khác về chuyển đổi số phục vụ người dân, doanh nghiệp, chính quyền tham khảo. Chi tiết xem tại địa chỉ: https://dx.gov.vn.

  1. Hưởng ứng Ngày Quốc tế trẻ em gái (11/10)

Ngày Quốc tế trẻ em gái (International Day of the Girl) được vận động tổ chức lần đầu tiên từ năm 2012 bởi Tổ chức phi chính phủ Plan Canada, Chính phủ Canada, EU và các tổ chức khác.

Ngày Quốc tế trẻ em gái được tổ chức mỗi năm nhằm tạo ra cơ hội được đấu tranh, vươn lên và nâng cao nhận thức cho trẻ em gái. Đồng thời, đây là lúc để cả thế giới dành sự quan tâm đến những vấn đề về phân biệt đối xử, bạo lực với phụ nữ và trẻ em.

Các trẻ em gái xứng đáng có quyền được hưởng những điều tốt đẹp về sức khỏe, giáo dục, an ninh. Hằng năm, Liên hợp quốc đều xây dựng những chủ đề riêng dành cho Ngày Quốc tế trẻ em gái, khuyến khích và bảo vệ nhân quyền cũng như các yếu tố về giáo dục, dinh dưỡng, y tế, bảo vệ khỏi sự kỳ thị, bạo lực và không còn nạn tảo hôn.

Ngày Quốc tế trẻ em gái năm 2022 với chủ đề “Our time is now—our rights, our future” nghĩa là “Thời đại của chúng ta là bây giờ - quyền của chúng ta, tương lai của chúng ta” nhằm thay đổi nhận thức và thúc đẩy sự quan tâm với trẻ em gái trong cộng đồng. Đã đến lúc chúng ta phải có trách nhiệm và quan tâm hơn đến tương lai của những trẻ em gái.

  1. Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10)

Ngày 13/10/1945 - Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết một bức thư gửi cho giới Công thương Việt Nam, bức thư có đoạn “… Hiện nay Công thương cứu quốc đoàn đương hoạt động để làm được nhiều việc ích lợi quốc dân. Tôi rất hoan nghênh và mong đợi nhiều kết quả tốt. Trong lúc các giới khác trong quốc dân ra sức hoạt động để giành lấy nền hoàn toàn độc lập của nước nhà thì giới Công thương phải hoạt động để xây dựng một nền kinh tế và tài chính vững vàng và thịnh vượng”.

Ngày 20/9/2004 Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phan Văn Khải đã ký Quyết định số 990/QĐ-TTg về Ngày Doanh nhân Việt Nam, hằng năm lấy ngày 13 tháng 10 là “Ngày Doanh nhân Việt Nam”.

Nhà nước đã ban hành luật riêng là Luật Doanh nghiệp, điều chỉnh và bảo hộ cho hoạt động của doanh nhân, Đảng ta đã có nghị quyết riêng về doanh nhân là Nghị quyết 09-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế (2011).

Vào tháng 6/2017, hai nghị quyết của Trung ương đã được ban hành: Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN. Đảng, Nhà nước và Nhân dân càng ngày càng nêu cao vai trò và động lực của doanh nhân trong sự nghiệp chung vì dân chủ, văn minh và tiến bộ xã hội.

Doanh nhân là một danh từ cao quý mà xã hội dùng để gọi những con người có khát vọng và ý chí, biết vượt lên để làm giàu. Doanh nhân ngày nay, đã được yêu mến và kính trọng như là những con người tinh hoa và có công trạng lớn đối với đất nước.

Doanh nhân đã trở thành một trong những hình mẫu đẹp của giấc mơ nhiều em bé đang ngồi trên ghế trường phổ thông. Doanh nhân đã là lựa chọn trong khởi đầu hành trình lập thân lập nghiệp của nhiều người trẻ tuổi hiện nay.

Chúc mừng doanh nhân vào Ngày Doanh nhân Việt Nam, là bày tỏ tình cảm yêu mến và lòng biết ơn! Chúc mừng doanh nhân cũng là thêm một dịp thể hiện sự kỳ vọng vào đội ngũ tinh hoa này sẽ tiếp tục tiến lên, vượt qua những thách thức, đóng góp vào công cuộc chung, đưa đất nước tiến mạnh mẽ về phía phồn vinh và thịnh vượng!

  1. An Giang: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) 9 tháng đầu năm 2022 tăng 6,47%, vượt kịch bản tăng trưởng đề ra

Dưới sự tập trung chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, toàn hệ thống chính trị, tình hình kinh tế-xã hội 9 tháng đầu năm 2022 có nhiều khởi sắc so cùng kỳ. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) 9 tháng đầu năm 2022 ước tăng 6,47% so cùng kỳ, vượt kịch bản tăng trưởng đã đề ra là 5,28%. Tất cả các khu vực đều tăng trưởng cao hơn so với kịch bản, cụ thể: Nông-lâm-thủy sản tăng 2,99%; công nghiệp-xây dựng tăng 9,95%; thương mại-dịch vụ tăng 8,41%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 5,96%. Cơ cấu kinh tế chuyển biến tích cực: Khu vực nông-lâm-thủy sản chiếm tỷ trọng 35,53%; khu vực công nghiệp-xây dựng chiếm 15,29%; khu vực thương mại-dịch vụ chiếm 45,54%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 3,46%. Tổng sản lượng lúa đạt gần 3,043 triệu tấn; tổng sản lượng thu hoạch các loại thủy sản đạt 363,7 ngàn tấn; tỉnh đã đón 6,7 triệu lượt khách tham quan, du lịch (tăng 105% so cùng kỳ); kim ngạch xuất khẩu 9 tháng đầu năm 2022 ước đạt 857,6 triệu USD (tăng 11,56% so cùng kỳ); tổng thu ngân sách nhà nước đạt 5.883 tỷ đồng.

Tốc độ tăng trưởng trong 9 tháng đầu năm của các khu vực cho thấy sự nỗ lực, quyết tâm mạnh mẽ của toàn hệ thống chính trị, doanh nghiệp và người dân thích ứng với bối cảnh mới. Kinh tế-xã hội tỉnh An Giang đã dần phục hồi và tăng trưởng tích cực. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục cải thiện, đảm bảo bình đẳng, thuận lợi cho các thành phần kinh tế đầu tư phát triển, sản xuất kinh doanh. An sinh xã hội được đảm bảo. Các gói hỗ trợ của Chính phủ kịp thời triển khai đến đối tượng thụ hưởng, nhanh chóng tạo động lực cho nền kinh tế phục hồi và phát triển.

PHÒNG TUYÊN TRUYỀN, BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Giáo dục
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 12 : 13