Giáo án điện tử tuần 22. Cô Nguyễn Thị Thanh Thúy, gv lớp 2D, trường TH B Cần Đăng.